Δημοσιεύτηκε η απόφαση για τα παράβολα των αδειών παραγωγών και πωλητών υπαίθριου εμπορίου

Δημοσιεύτηκε η απόφαση για τα παράβολα των αδειών παραγωγών και πωλητών υπαίθριου εμπορίου
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β' 353/07-02-2018) η απόφαση για τα παράβολα των αδειών παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου.

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας (12679/1.2.2018), ορίζονται τα ποσά των παραβόλων που απαιτούνται για την έκδοση, ανανέωση, αντικατάσταση, επανέκδοση και επανεκτύπωση των αδειών παραγωγών πωλητών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου.

Το παράβολο κατατίθεται μαζί με την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και δεν επιστρέφεται.

Για τις άδειες που έχουν τυχόν εκδοθεί ή ανανεωθεί μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης χωρίς παράβολο, δεν απαιτείται η αναδρομική είσπραξη του παραβόλου.

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στις άδειες παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου, το κόστος είναι:

- έκδοση άδειας: 10 ευρώ

- ανανέωση άδειας (προσθήκη προϊόντων, ανανέωση χρόνου ισχύος): 3 ευρώ

- επανέκδοση/επανεκτύπωση άδειας (λόγω μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου από τα αναγραφόμενα σε αυτήν): 3 ευρώ

- αντικατάσταση (λόγω φθοράς ή απώλειας): 20 ευρώ

Για τις άδειες επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου, το κόστος έχει ως εξής:

- έκδοση άδειας: 10 ευρώ

- ανανέωση/θεώρηση άδειας: 15 ευρώ

- επανέκδοση/επανεκτύπωση άδειας (λόγω μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου από τα αναγραφόμενα σε αυτήν): 3 ευρώ.

- Αντικατάσταση (λόγω φθοράς ή απώλειας) 20 ευρώ.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2018, 13:35