Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Attica Συμμετοχών

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2020, 18:16
Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Attica Συμμετοχών

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο της Attica Συμμετοχών που εκλέχθηκε από τη σημερινή τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η ιδιότητα του κάθε μέλους έχουν ως ακολούθως:

- Κυριάκος Δ. Μάγειρας, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

- Μιχαήλ Γ. Σακέλλης, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Σπυρίδων Χ. Πασχάλης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

- Παναγιώτης Κ. Θρουβάλας, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Γεώργιος Ε. Ευστρατιάδης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Λουκάς Κ. Παπάζογλου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Ευστράτιος Γ- Ι. Χατζηγιάννης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Κατά την ως άνω συνεδρίαση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4449/ 2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι εξής:

- Ευστράτιος Γ- Ι. Χατζηγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Λουκάς Κ. Παπάζογλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Μιχαήλ Γ. Σακέλλης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Περαιτέρω, ορίστηκαν ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων οι εξής:

- Ευστράτιος Γ- Ι. Χατζηγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Λουκάς Κ. Παπάζογλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Παναγιώτης Κ. Θρουβάλας, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2020, 18:16