Στο 96,455 το ποσοστό της Hellenic Healthcare στο μετοχικό κεφάλαιο του ΥΓΕΙΑ

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019, 12:58
Στο 96,455 το ποσοστό της Hellenic Healthcare στο μετοχικό κεφάλαιο του ΥΓΕΙΑ

Σε 96,455 ανέρχεται το ποσοστό συμμετοχής της Hellenic Healthcare στο μετοχικό κεφάλαιο του Διαγνωστικού και θεραπευτικού Κέντρου ΥΓΕΙΑ μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης.

Συγκεκριμένα, η περίοδος αποδοχής ξεκίνησε στις 27 Δεκεμβρίου 2018 και έληξε στις 7 Φεβρουαρίου 2019. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής, 157 μέτοχοι αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη δημόσια πρόταση προσφέροντας συνολικά 3.736.726 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 1,22% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου του ΥΓΕΙΑ.

Από την ημερομηνία της δημόσιας πρότασης μέχρι και τη λήξη της περιόδου αποδοχής, η Hellenic Healthcare απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών συνολικά 75.958.541 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 24,84% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου του ΥΓΕΙΑ σε τιμή ανά μετοχή ίση με το προσφερόμενο αντάλλαγμα.

Κατά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών, η Hellenic Healthcare θα κατέχει συνολικά 294.884.733 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 96,45% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου του ΥΓΕΙΑ.

Πρόσθετες μετοχές που τυχόν αποκτήσει η Hellenic Healthcare μετά τη λήξη της περιόδου αποδοχής μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ως άνω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης δεν περιλαμβάνονται στο ανωτέρω ποσοστό.

Η καταβολή του προσφερόμενου ανταλλάγματος στους αποδεχθέντες μετόχους θα ξεκινήσει στις 13 Φεβρουαρίου 2019.

Σημειώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του δικαιώματος εξαγοράς ή και του δικαιώματος εξόδου, η Hellenic Healthcare θα ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων του ΥΓΕΙΑ με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή της από το Χ.Α.

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Hellenic Healthcare και διαχειρίστρια στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019, 13:00