ΟΤΕ: Διανομή έκτακτου καθαρού μερίσματος 0,054 ευρώ ανά μετοχή

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019, 19:02
ΟΤΕ: Διανομή έκτακτου καθαρού μερίσματος 0,054 ευρώ ανά μετοχή

Στη διανομή έκτακτου καθαρού μερίσματος ύψους 0,0545355 ευρώ ανά μετοχή προχωρά ο ΟΤΕ. Όπως αναφέρει ο Οργανισμός σε ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε στις 13/06/2019 τη διανομή έκτακτου μερίσματος μικτού ποσού 0,06000 ευρώ ανά μετοχή μετά την πώληση της Telekom Albania Sh.A.

Το ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί θα διαμορφωθεί τελικώς στο μικτό ποσό των 0,060595 ευρώ ανά μετοχή, προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 4.711.000 ίδιες μετοχές που θα κατέχει η εταιρεία στις 22 Ιουλίου 2019 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις (άρθρα 40 & 64 του ν.4172/2013), το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για Μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις). Συνεπεία αυτού, το καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους Μετόχους θα ανέλθει στο ύψος των 0,0545355 ευρώ ανά μετοχή.

Την Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα στο ως άνω μέρισμα.

Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της εταιρείας κατά την 23η Ιουλίου 2019 (Record Date) στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία". Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος ορίζεται η Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019.

H καταβολή του μερίσματος θα γίνει από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E. με τους παρακάτω τρόπους:

1. Για όσους εκ των Μετόχων έχουν εξουσιοδοτήσει τους χειριστές τους για την είσπραξη μερισμάτων, η είσπραξη θα πραγματοποιηθεί μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ. και σύμφωνα με τη διαδικασία διανομής, όπως ορίζεται στα άρθρα 13 παρ. 5 και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

Για όσους εκ των Μετόχων δεν καταστεί δυνατή για οποιονδήποτε λόγο η είσπραξη του μερίσματος μέσω των χειριστών τους, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E., από τις 01/08/2019.

2. Για τους Μετόχους που δεν επιθυμούν να εισπράττουν τα διανεμόμενα ποσά μέσω των χειριστών τους, με κατάθεση στον Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), όπου έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να εισπράττουν το μέρισμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. και την υπ’ αριθμ. 6 απόφαση του ΔΣ της ΑΤΗΕXCSD, όπως ισχύουν. Η δυνατότητα αυτή αφορά μόνο τους Μετόχους που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια τράπεζα-ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

3. Για όσους εκ των Μετόχων δεν έχουν παράσχει εξουσιοδότηση στους χειριστές τους για την είσπραξη μερισμάτων ή έχουν ανακαλέσει τη δοθείσα εξουσιοδότηση ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., μέσω του δικτύου καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E.

Η είσπραξη του μερίσματος από τους μετόχους μέσω του δικτύου καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E. θα γίνεται με την προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Μετόχου και εκτύπωση στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.), ενώ η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο θα πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης που έχει χορηγήσει ο Μέτοχος, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου Μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019, 19:02