ΟΛΠ: Ο Yu Zeng Gang πρόεδρος του Δ.Σ.

ΟΛΠ: Ο Yu Zeng Gang πρόεδρος του Δ.Σ.

Την εκλογή του κ. YU ZengGang, ως νέου μέλους του ΔΣ ανακοίνωσε η ΟΛΠ Α.Ε. σε συνέχεια της παραιτήσεως του πρώην Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ WAN Min και της από 18 Ιανουαρίου 2018 επακόλουθης ανασυγκρότησης του ΔΣ, βάσει της οποίας καθήκοντα Πρόεδρου του ΔΣ ανατέθηκαν στον Δ/ντα Σύμβουλο της Εταιρείας και εκτελεστικό μέλος του ΔΣ κ. FU Chengqiu.

Η εταιρεία ανακοίνωσε παράλληλα, την εκλογή του κ. YU Zeng Gang ως Προέδρου του Δ.Σ. ΟΛΠ ΑΕ και εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. και την -λόγω της ανωτέρω εκλογής- την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, από 5 Ιουνίου 2019, ως κατωτέρω:

1) κ. YU ZengGang, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος,
2) κ. FU Chengqiu, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
3) κ. ZHU Jianhui, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
4) κ. YE Weilong, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
5) κ. FENG Boming, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
6) κ. KWONG Che Keung Gordon, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
7) κ. IP Sing Chi, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
8) κ. ΛΙΑΓΚΟΣ Αθανάσιος, Ανώτερος Σύμβουλος Διοίκησης, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
9) κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Νικόλαος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
10) κ. ΚΑΡΑΜΑΝΕΑΣ Χαραλάμπης, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
11) κ. ΜΩΡΑΛΗΣ Ιωάννης, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Δ. Την υποβολή της εκλογής αυτής προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019, 15:05