Foodlink: Στις 19 Ιανουαρίου θα συζητηθεί η ΑΜΚ ύψους έως 3 εκατ. ευρώ

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017, 19:19
Foodlink: Στις 19 Ιανουαρίου θα συζητηθεί η ΑΜΚ ύψους έως 3 εκατ. ευρώ
Για την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 αναβάλλεται η συζήτηση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της Foodlink για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών έως του ποσού των 3.001.729,50 ευρώ.

Αναλυτικότερα, συνήλθαν σήμερα σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι Μέτοχοι της εταιρείας στα γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο.

Στη Γενική Συνέλευση ήταν παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν 12.240.952 μετοχές και 12.240.952 ψήφους, δηλαδή εκπροσωπούν το 91,75% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κατά συνέπεια υφίσταται η νόμιμη απαρτία.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως πρόεδρο αυτής τον κ. Βασίλειο Καρακουλάκη και ως Γραμματέα τον κ. Αθανάσιο Στούμπη, στον οποίο ανέθεσε και καθήκοντα ψηφοσυλλέκτη.

Κατόπιν της διαπίστωσης της νομίμου συγκλίσεως και της υπάρξεως απαρτίας για την λήψη αποφάσεων, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως με τη σειρά που αναγράφονται σ' αυτή.

Θέμα 1ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών έως του ποσού των Τριών Εκατομμυρίων Χιλίων Επτακοσίων Είκοσι Εννέα Ευρώ και Εβδομήντα τριών λεπτών (3.001.729,50) με έκδοση νέων μετοχών και παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α Κ.Ν. 2190/20.

Επί του θέματος, τον λόγο έλαβε ο κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος, πληρεξούσιος του μετόχου ZAITECH FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που κατέχει 1.627.350 μετοχές και εκπροσωπεί το 12,1981% επί του συνόλου των μετοχών, ποσοστό που υπερβαίνει το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υπέβαλε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 39 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 (δικαίωμα μειοψηφίας), αίτημα προς τον Πρόεδρο της Γ.Σ. για αναβολή της συζήτησης του θέματος για την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε όπως η συνέχιση της συζήτησης του θέματος να γίνει την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12:00 μ.μ. στην Έδρα της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, Λεωφόρος Ειρήνης 47.

Η μετ' αναβολής συζήτηση του θέματος αποτελεί συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση των μετόχων). Σε αυτή μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27, παράγραφος 2 και 28 και 28α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Συνεπώς η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 15-01-2018 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 19-01-2018, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 16-01-2018, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα 2ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε όπως και στο Θέμα 1ο, η συνέχιση της συζήτησης του θέματος να γίνει την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, Λεωφόρος Ειρήνης 47, διότι η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, είναι αποτέλεσμα της απόφασης που θα ληφθεί στο Θέμα 1ο.

Θέμα 3ο: Έγκριση παροχής εταιρικής εγγύησης προς την θυγατρική εταιρεία DOTLINK A.E.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε ομόφωνα την παρασχεθείσα εγγύηση, δυνάμει της από 10-7-2017 αποφάσεως Διοικητικού Συμβουλίου, με την υπογραφή ως εγγυήτριας στην υπ' αριθ. 121-026698 σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσεως που έχει συναφθεί μεταξύ της ΑΛΦΑ ΛΗΣΙΝΓΚ Α.Ε. και της εταιρίας DOTLINK A.E. (ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ) και των τυχόν στο μέλλον συναφθησομένων Παραρτημάτων, για την εκπλήρωση όλων των όρων της ως άνω συμβάσεως, Παραρτημάτων και τυχόν συμβολαίων και την πληρωμή κάθε είδους οφειλής από αυτά, περαιτέρω δε την παραίτηση από παντός δικαιώματος των άρθρων 853 επόμενα Α.Κ, ευθυνόμενη αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με την εταιρία DOTLINK A.E. και παντός τυχόν άλλου εγγυητή κατά κεφάλαιο, τόκους νόμιμους ή υπερημερίας, προμήθειες και έξοδα γενικά μέχρις εξοφλήσεως.

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο θα διοικεί την Εταιρεία για πέντε έτη, ήτοι από 29.12.2017 μέχρι 28.12.2022 ή μέχρι την ημέρα της πρώτης τακτικής Γ.Σ. μετά την λήξη της ανωτέρω θητείας και το οποίο αποτελείται από τους παρακάτω :

Βασίλης Καρακουλάκης του Εμμανουήλ
Αχιλλέας Μάμαλης του Παύλου
Παναγιώτης Μπόμπολης του Σπυρίδων
Ελευθέριος Ελευθεριάδης του Κυριάκου
Αθανάσιος Στούμπης του Γεωργίου
Κωνσταντίνος Γκυρτής του Παναγιώτη
Αθανάσιος Σκαρλάτος του Δημητρίου
Δημήτριος Καλλιγέρης του Στυλιανού
Πέραν των ανωτέρω θεμάτων δεν συζητήθηκε οποιοδήποτε άλλο θέμα από τους μετόχους.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017, 19:22