Foodlink: «Ναι» από έκτακτη Γ.Σ. για ΑΜΚ κατά 3 εκατ. ευρώ

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018, 18:29
Foodlink: «Ναι» από έκτακτη Γ.Σ. για ΑΜΚ κατά 3 εκατ. ευρώ
«Πράσινο φως» άναψε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Foodlink, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 3.001.729,50 ευρώ με έκδοση νέων μετοχών και παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι αποφάσεις της έκτακτης Γ.Σ. έχουν ως ακολούθως:

Θέμα 1ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών έως του ποσού των Τριών Εκατομμυρίων Χιλίων Επτακοσίων Είκοσι Εννέα Ευρώ και Πενήντα Λεπτών (3.001.729,50) με έκδοση νέων μετοχών και παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α Κ.Ν. 2190/20.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος και ψηφοφορία, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με 12.206.246 θετικές ψήφους, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά Τρία Εκατομμύρια Χίλια Επτακόσια Είκοσι Εννέα Ευρώ και Πενήντα Λεπτά (3.001.729,50¤) με καταβολή μετρητών και έκδοση Δέκα Εκατομμυρίων Πέντε Χιλιάδων και Επτακοσίων Εξήντα Πέντε (10.005.765) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης με σκοπό εξαγορά ή εξαγορές επιχειρήσεων στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό. Εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών εντός χρονικού διαστήματος που δεν θα υπερβεί το ένα έτος. Επίσης ορίστηκε ότι η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 7.004.035,80 ευρώ, διαιρούμενο σε 23.346.786 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη.

Για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ορίστηκε προθεσμία (4) μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να παρατείνει σύμφωνα με το Νόμο την προθεσμία αυτή κατά ένα (1) ακόμη μήνα, εφόσον κρίνει ότι τούτο θα εξυπηρετήσει τους μετόχους της εταιρείας. Δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση, έχουν οι παλαιοί μέτοχοι της Εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, ήτοι για κάθε τέσσερις (4) μετοχές που κατέχουν, θα εγγράφονται για τρείς (3) νέες μετοχές, που θα εκδοθούν λόγω της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με ταυτόχρονη καταβολή της αξίας των μετοχών.

Ορίστηκε επίσης ότι οι παλαιοί μέτοχοι θα ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση, εντός της προθεσμίας που θα ορίσει το Δ.Σ. με απόφασή του και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στα πλαίσια της παρούσας απόφασης της Γ.Σ..

Οι ασκούντες εμπρόθεσμα, προσηκόντως και συνολικά το δικαίωμα προτιμήσεώς τους θα έχουν και δικαίωμα προς εκδήλωση ενδιαφέροντος προεγγραφής επί τυχόν αδιαθέτων Νέων Μετοχών, που αντιστοιχούν σε μη ασκηθέντα δικαιώματα προτιμήσεως, στην τιμή διαθέσεως, υπό την αίρεση ότι θα ενασκήσουν πλήρως το σύνολο των δικαιωμάτων προτιμήσεως που έχουν, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία ενασκήσεώς τους, δεδομένου ότι : i) αντικείμενο έκαστης προεγγραφής μπορεί να είναι κατΆ ανώτατο έως το τριπλάσιο των Νέων Μετοχών, που δικαιούνται να αποκτήσουν με την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως και ii) εάν ο αριθμός των εν λόγω αδιαθέτων Νέων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζητήσεως από τους προεγγραφέντες, οι τελευταίοι θα ικανοποιούνται συμμέτρως βάσει του αριθμού των αδιαθέτων Νέων Μετοχών για τις οποίες έχουν προεγγραφεί, και μέχρι πλήρους εξαντλήσεως της ζητήσεως αυτών, στρογγυλοποιημένων σε ακέραιες μονάδες.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εξουσιοδότησε με την αυτή πλειοψηφία το Δ.Σ. σε περίπτωση μη κάλυψης των νέων μετοχών (με άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής) από τους παλαιούς μετόχους να διαθέσει τις μετοχές, που τυχόν θα παραμείνουν αδιάθετες, ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 8 εδ. στ΄ του κ.ν. 2190/1920 στην ίδια τιμή, ακόμα και σε υφισταμένους μετόχους της Εταιρίας.

Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας των (4) μηνών ή και της παρατάσεως που θα δοθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοσχερή καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον δεν καλύφθηκε το σύνολο της αύξησης αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο θεωρείται ότι αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του κ.ν. 2190/20.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το στέλεχος της Εταιρίας κ. Κωνσταντίνο Γκυρτή όπως δεσμεύει την Εταιρία κατά την επικοινωνία της με το Χρηματιστήριο Αθηνών για θέματα που αφορούν την υποβολή δικαιολογητικών και του ενημερωτικού δελτίου και γενικότερα για κάθε θέμα συναφές με την υλοποίηση της παρούσας απόφασης περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 2ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου.

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση με 12.206.246 θετικές ψήφους, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 τoυ Καταστατικoύ της Εταιρίας διά της προσθήκης μίας νέας παραγράφου στο τέλος του, προκειμένου να αποτυπώσει την ως άνω αποφασισθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, και την ενσωμάτωση αυτής στο Καταστατικό της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018, 18:29