Ευρωπαϊκή Πίστη: Αύξηση 96,3% στα προ φόρων κέρδη το α' εξάμηνο

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2019, 15:29
Ευρωπαϊκή Πίστη: Αύξηση 96,3% στα προ φόρων κέρδη το α' εξάμηνο

Σημαντική αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 96,3%, παρουσίασε ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη, για το Α΄ εξάμηνο 2019.

Ειδικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι:

Τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα ¤16,1 εκ., έναντι των ¤8,2 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.

Τα κέρδη προ φόρων της Μητρικής Εταιρίας κατέγραψαν αύξηση 102,6% και ανήλθαν σε ¤15,8 εκ. έναντι ¤7,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Το αποτέλεσμα Ασφαλιστικών Εργασιών διαμορφώθηκε σε ¤26,6 εκ. έναντι των ¤16,8 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2018, σημειώνοντας αύξηση 58,3%.

Τα κέρδη ασφαλίσεων στον Κλάδο Αυτοκινήτων ανήλθαν στα ¤9,0 εκ. από τα ¤4,7 εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση 91,5%, επηρεασμένα θετικά από την αύξηση των καθαρών δεδουλευμένων ασφαλίστρων και την μείωση των αποζημιώσεων.

Τα κέρδη ασφαλίσεων στον Κλάδο Ζωής ανήλθαν στα ¤11,1 εκ. από τα ¤6,1 εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση 82,0%, κυρίως λόγω της αύξησης της παραγωγής ασφαλίστρων και του καθαρού εισοδήματος επενδύσεων.

Τα κέρδη ασφαλίσεων των Λοιπών Γενικών Κλάδων ανήλθαν στα ¤6,5 εκ. από τα ¤5,9 εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση 10,2%, κυρίως λόγω της μείωσης των πληρωθεισών αποζημιώσεων.

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου σημείωσαν αύξηση 10,1% και ανήλθαν σε ¤108,2 εκ. έναντι ¤98,3 εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, θετικά επηρεασμένα από την ανάπτυξη των ασφαλιστικών εργασιών του Ομίλου.

Η παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε στα ¤102,2 εκ. από τα ¤92,7 εκ. το α΄ εξάμηνο του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 10,2%. Αναλυτικότερα, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 31,3% ανερχόμενα σε ¤31,5 εκ. από ¤24,0 εκ. το α΄ εξάμηνο 2018.

Αύξηση ύψους 1,8% σημειώθηκε επίσης στα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του κλάδου Αυτοκινήτων, τα οποία διαμορφώθηκαν στα ¤49,7 εκ. έναντι ¤48,8 εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Επιπλέον, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα των Λοιπών Γενικών κλάδων παρουσιάζονται αυξημένα κατά 5,5% ανερχόμενα σε ¤21,0 εκ. από τα ¤19,9 εκ. το α΄ εξάμηνο 2018.

Τέλος, ενισχυμένα κατά 9,3% εμφανίστηκαν τα έσοδα των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αποτέλεσμα της ανάπτυξης νέων εργασιών.

Το σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε στα ¤451,9 εκ. έναντι ¤ 429,4 εκ. την 31/12/2018, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 5,2%, επηρεασμένο από την αύξηση κατά 6,6% του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου το οποίο διαμορφώθηκε στα ¤355,9 εκ. τον Ιούνιο 2019, από τα ¤333,8 εκ. την 31/12/2018.

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων κατέγραψε άνοδο ύψους 14,5% ανερχόμενο σε ¤132,7 εκ. στο τέλος του ΑΆ εξαμήνου από ¤115,9 στο τέλος του 2018, γεγονός που συνέβαλε θετικά και στην περαιτέρω βελτίωση των δεικτών κεφαλαιακής απαίτησης Φερεγγυότητας ΙΙ.

Τα Μαθηματικά Αποθέματα και οι Τεχνικές Προβλέψεις ανήλθαν σε ¤291,4 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 2,0% έναντι των ¤285,7 εκ. την 31/12/2018.

Η Εταιρία, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία παραγωγής ασφαλίστρων του πρώτου εξαμήνου 2019, εκτιμά ότι αύξησε το μερίδιο αγοράς της σε 5,1%, έναντι του 4,9% που κατείχε την 31/12/2018.

Επιπρόσθετα, το προσωπικό της Μητρικής Εταιρίας (456 άτομα) αυξήθηκε κατά 12 άτομα σε σύγκριση με την 31/12/2018.

Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι ο Όμιλος πραγματοποίησε 26 δράσεις Ε.Κ.Ε. κατά το ΑΆ εξάμηνο του 2019, πλήρως εναρμονισμένες με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και το Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες στο site της Εταιρίας,  www.europaikipisti.gr, στην ενότητα Επενδυτικές Σχέσεις.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2019, 15:29