Εθνική Πανγαία: Οι αποφάσεις της Έκτακτης Γ.Σ.

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018, 18:29
Εθνική Πανγαία: Οι αποφάσεις της Έκτακτης Γ.Σ.
Ομόφωνα εγκρίθηκαν και τα τρία θέματα ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της «Εθνική Πανγαία».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 23η Μαρτίου 2018 με την παρουσία μετόχων που εκπροσωπούσαν 250.814.075 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι με απαρτία 98,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατόπιν ψηφοφορίας (έγκυρες ψήφοι 250.814.075) επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 28.02.2018 πρόσκληση, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Θέμα 1° Την έγκριση της τροποποίησης της σύμβασης υπηρεσιών θεματοφυλακής με συμβαλλόμενα μέρη την Εταιρεία και την μέτοχο αυτής Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.

ΥΠΕΡ 250.814.075 μετοχές (100%) ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%) ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Θέμα 2° Την έγκριση της παροχής εταιρικής εγγύησης εκ μέρους της Εταιρείας και υπέρ της 100% θυγατρικής της εταιρείας Quadratix και της παροχής ενεχύρου επί των μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στην 100% θυγατρική της εταιρεία Quadratix, σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.

ΥΠΕΡ 250.814.075 μετοχές (100%) ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%) ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Θέμα 3° Την έγκριση σύμβασης τροποποίησης μισθώσεων με συμβαλλόμενα μέρη την Εταιρεία και την μέτοχο αυτής Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.

ΥΠΕΡ 250.814.075 μετοχές (100%) ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%) ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%) Δε συζητήθηκαν άλλα θέματα.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018, 18:29