Εθνική Πανγαία: Ακόμη πιο κοντά στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019, 17:27
Εθνική Πανγαία: Ακόμη πιο κοντά στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω της έκδοσης νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με καταβολή σε μετρητά αποφάσισε ομόφωνα η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της "Εθνική Πανγαια ΑΕΕΑΠ.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 11η Σεπτεμβρίου 2019 με την παρουσία μετόχων που εκπροσωπούσαν 250.815.657 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι με απαρτία 98,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατόπιν ψηφοφορίας (έγκυρες ψήφοι 250.815.657) επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 08.08.2019 πρόσκληση, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Θέμα 1°
Την τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας και συγκεκριμένα την τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12 και 13 αυτού, σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση.
ΥΠΕΡ 250.815.657 μετοχές (100%)
ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)
ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Θέμα 2ο
Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Νόμου 4548/2018, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω της έκδοσης νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με καταβολή σε μετρητά υπό τους όρους που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόφασή του στο μέλλον, η οποία θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο 25 του Ν. 4548/2018.

Η ως άνω εξουσία πρέπει να ασκηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός 10 μηνών από την ημερομηνία χορήγησης από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της εξουσιοδότησης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Το Καταστατικό της Εταιρείας θα τροποποιηθεί από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους όρους της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, περαιτέρω, την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, για τους λόγους που παρατίθενται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
ΥΠΕΡ 250.815.657 μετοχές (100%)
ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)
ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%).

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019, 17:28