Αλλαγές στη διαδικασία απαλλαγής από τον ΦΠΑ

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015, 20:13
Αλλαγές στη διαδικασία απαλλαγής από τον ΦΠΑ
Αλλαγές στη διαδικασία απαλλαγής από τον Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών, αυτούσιων ή μεταποιημένων, που προορίζονται να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέρχονται με απόφαση της Γενικής Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατ. Σαββαϊδου.

Οι αλλαγές που γίνονται για την διευκόλυνση των εξαγωγικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας αφορούν στα εξής:

α) κατά την εισαγωγή υποβάλλονται στο Τελωνείο Εισαγωγής μόνο το Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής (ΕΔΔΑ) από τον ΦΠΑ της ΠΟΛ 1167/2015 καθώς και τα λοιπά έγγραφα, τα οποία προσκομίζονται σε πρωτότυπο σύμφωνα με τις ισχύουσες τελωνειακές διαδικασίες.

β) Το Τελωνείο της έδρας της εξαγωγικής επιχείρησης ορίζεται ως Τελωνείο Ελέγχου αρμόδιο για την οριστικοποίηση της απαλλαγής.

γ) Η οριστικοποίηση της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης θα γίνεται στο

Τελωνείο Ελέγχου μόνο με την προσκόμιση εκκαθαριστικού λογαριασμού, ενώ τα έγγραφα που θα αναφέρονται εκεί δεν θα προσκομίζονται στο Τελωνείο Ελέγχου αλλά θα τηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης.

δ) Για αγαθά που εξάγονται ή παραδίδονται σε άλλο κράτος-μέλος αυτούσια, η προθεσμία για την εξαγωγή ή την ενδοκοινοτική παράδοση ορίζεται σε 9 μήνες, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης κατά 4 επιπλέον μήνες.

Για αγαθά που εξάγονται ή παραδίδονται σε άλλο κράτος-μέλος μεταποιημένα, η εν λόγω προθεσμία ορίζεται σε 18 μήνες, με δυνατότητα παράτασης κατά 6 επιπλέον μήνες.

Οι προθεσμίες εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης για επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιητικό ΑΕΟ ορίζονται ως εξής:

για αυτούσια αγαθά: 20 μήνες με δυνατότητα παράτασης κατά 4 επιπλέον μήνες.

για μεταποιημένα αγαθά: 32 μήνες με δυνατότητα παράτασης κατά 8 επιπλέον μήνες.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015, 20:16