Στο στόχαστρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού η αγορά διαχείρισης απόβλητων λιπαντικών ελαίων

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021, 12:12
Στο στόχαστρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού η αγορά διαχείρισης απόβλητων λιπαντικών ελαίων

Στις 8 Μαρτίου 2021 θα συνεδριάσει η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού για να εξετάσει, μετά από καταγγελίες, τη λειτουργία της αγοράς διαχείρισης απόβλητων λιπαντικών ελαίων.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, αναλυτικά, ανακοίνωση της επιτροπής, η ολομέλεια θα εξετάσει, κατόπιν εισήγησης, εάν συντρέχει παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 και 101 και 102 ΣΛΕΕ από τις εταιρείες ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ (νυν ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ), CYCLON ΕΛΛΑΣ (νυν LPC ΑΕ), ΕΛΤΕΠΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ και από τον Γ.Δ., στην αγορά διαχείρισης Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) (συμπεριλαμβανομένων ανά περίπτωση όλων των σταδίων διαχείρισης, από τη συλλογή έως την αξιοποίηση των ελαίων αυτών), μετά από συνεξέταση καταγγελιών των εταιριών GREEN OIL ΑΕΒΕ και Ε.Σ.Κ. ΟΙΛ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΒΕΕ, καθώς και του Σωματείου Συλλογής Χρησιμοποιημένων Ορυκτελαίων (ΣΩΣΥΧΟ).

Στην εισήγηση προτείνεται να διαπιστωθεί από την επιτροπή παράβαση του άρθρου 2 του ν. 3959/2011 καθώς και 102 ΣΛΕΕ από την εταιρεία ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ (νυν ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ), καθώς η εταιρεία, κατά την περίοδο 1.1.2004 έως την 15.1.2013, περιέλαβε ρήτρες αποκλειστικότητας στις συμβάσεις της τόσο με εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στη συλλογή ΑΛΕ, όσο και με εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στην αξιοποίηση/ αναγέννηση ΑΛΕ, κατά κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στην οικεία αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται να επιβληθεί πρόστιμο στην εν λόγω εταιρία αναφορικά με την συγκεκριμένη παράβαση. Περαιτέρω, προτείνεται να διαπιστωθεί παράβαση του άρθρου 2α του ν. 703/1977 (το οποίο απαγόρευε την κατάχρηση σχέσης οικονομικής εξάρτησης) από την εταιρία ΕΛΤΕΠΕ, για τη χρονική  περίοδο από την 2.8.2004 έως την 1.8.2008, χωρίς την επιβολή προστίμου.

Κατά τα λοιπά, προτείνεται να απορριφθούν οι καταγγελίες των GREEN OIL, ΕΣΚ ΟΙΛ και ΣΩΣΥΧΟ ως προς τους λοιπούς ισχυρισμούς τους. Τέλος, προτείνεται να υποχρεωθεί η εταιρεία ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ να παραλείπει στο μέλλον τις διαπιστωθείσες παραβάσεις και να απειληθεί με πρόστιμο εάν με απόφαση της ΕΑ βεβαιώνεται η επανάληψη των διαπιστωθεισών παραβάσεων.

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021, 13:07