Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το εμπορευματικό κέντρο στο Θριάσιο

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018, 18:44
Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το εμπορευματικό κέντρο στο Θριάσιο
Με καθυστέρηση πολλών μηνών κατατέθηκε στη Βουλή προς κύρωση, ως σχέδιο νόμου, η σύμβαση παραχώρησης της έκτασης 588 στρεμμάτων στο Θριάσιο Πεδίο όπου η κοινοπραξία Goldair Cargo-ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ θα υλοποιήσει εμπορευματικό κέντρο.

Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση, η ανάπτυξη του Εμπορευματικού Κέντρου διενεργείται από τον ανάδοχο του διαγωνισμού - ιδιώτη παραχωρησιούχο επενδυτή, ο οποίος αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή και λειτουργία του Εμπορευματικού Κέντρου για 60 έτη από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Παραχώρησης, καταβάλλοντας οικονομικό αντάλλαγμα στην Αναθέτουσα Αρχή.

Στο πλαίσιο της άνω βασικής επιδίωξης, οι επί μέρους στόχοι και επιδιώξεις της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. είναι οι εξής:

* Η κατά το δυνατόν ταχύτερη έναρξη λειτουργίας του Κέντρου,

* Η κατασκευή σύγχρονων και λειτουργικών κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και υποδομών οι οποίες να πληρούν όλους τους κανόνες ασφαλείας.

* Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων συνδυασμένων μεταφορών που προσφέρει το Ακίνητο λόγω της στρατηγικής γεωγραφικής θέσης του (εξυπηρέτηση τόσο από μεγάλες οδικές αρτηρίες όπως η Αττική Οδός και η Λεωφόρος ΝΑΤΟ όσο και από σιδηροδρομικές γραμμές από τον επιλιμένιο σταθμό στο Νέο Ικόνιο),

* Η διασφάλιση του ανοικτού χαρακτήρα του Κέντρου μέσω της εξυπηρέτησης του μέγιστου δυνατού αριθμού τελικών χρηστών στους οποίους θα περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό, μεταφορικές και εμπορικές εταιρείες, εταιρείες Logistics (third party logistics και house logistics) κλπ.

* Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους Χρήστες του Κέντρου,

* Η ανάπτυξη των εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών, μέσω του ολοκληρωμένου σιδηροδρομικού κέντρου στο όμορο οικόπεδο ιδιοκτησίας Ο.Σ.Ε. Α.Ε. αυξάνοντας το σιδηροδρομικό εμπορευματικά έργο (φορτίο) της χώρας,

* Η πλήρης ανάπτυξη της δυναμικότητας του Κέντρου,

* Η διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για την έγκαιρη και προσήκουσα κατασκευή του Κέντρου και την ομαλή λειτουργία και συντήρηση του.

Τα οικονομικά οφέλη

Όπως ακόμη επισημαίνεται, σε πρώτο και άμεσο επίπεδο, με την έναρξη ισχύος της παραχώρησης η ΓΑΙΑΟΣΕ (μέσω του ΤΑΙΠΕΔ) θα εισπράξει εφάπαξ αντάλλαγμα 10 εκατ. ευρώ.
Πέραν των ανωτέρω ο Παραχωρησιούχος οφείλει να καταβάλει σε ετήσια βάση, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παραχώρησης και καθ' όλη την διάρκεια των 60 ετών της περιόδου παραχώρησης, την «ετήσια πληρωμή προς τον Κύριο του Έργου (ΚτΕ), ήτοι ποσό που αντιστοιχεί με ποσοστό δύο και πενήντα ένα τοις εκατό (2,51 %) επί των ακαθάριστων ετησίων Εσόδων του για όλη την Περίοδο Παραχώρησης.

Ο Παραχωρησιούχος εγγυάται, επίσης, ότι το καταβαλλόμενο από αυτόν ποσό που θα καταβάλει ετησίως στον ΚτΕ δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 350 εκατ. ευρώ το πρώτο έτος παραχώρησης έως 350,6 εκατ. ευρώ το 60ο έτος, ποσά που ορίζονται από τη σύμβαση παραχώρησης.

Επιπλέον οι Αρχικοί Μέτοχοι, προς το σκοπό της χρηματοδότησης της Περιόδου ΤΙ του Έργου, ρητά αναλαμβάνουν την υποχρέωση καταβολής της Δεσμευτικής Επένδυσης, η οποία σύμφωνα με την Προσφορά του Αναδόχου ανέρχεται σε 36,1 εκατ. ευρώ και θα καταβληθεί και θα επενδυθεί στο έργο.

Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται τα επιπλέον ποσά τα οποία τα οποία θα επενδύσει ο Παραχωρησιούχος για τα έργα της περιόδου Τ2, τα οποία θα παραμείνουν προς όφελος της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., με την παράδοση του έργου μετά τη λήξη της παραχώρησης.

Όπως επισημαίνεται ακόμη στην αιτιολογική έκθεση, πέραν των άμεσων οικονομικών ανταλλαγμάτων (εφάπαξ και ετησίων) και του κόστους υλοποίησης των υποχρεωτικών επενδύσεων, η κατασκευή του έργου αναμένεται ότι θα επιφέρει πλείστα - ενδεικτικά απαριθμούμενα - οικονομικά οφέλη και ειδικότερα:

α) Συνολική αύξηση των εσόδων της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.

β) Έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου (πλέον του τιμήματος) κατά το διάστημα έως το 2078 (π.χ., αντάλλαγμα παραχώρησης, φόρος εισοδήματος, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κλπ.).

γ) Επιπλέον έσοδα στο οικοσύστημα του κέντρου (ιδίως μεταφορές, αποθήκευση, τροφοδοσία σιδηροδρομικών επιχειρήσεων),

δ) Επαύξηση του ΑΕΠ. ε) Θετική επίδραση στην απασχόληση και στην τοπική οικονομία της Δυτικής Αττικής.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018, 18:44