Ενισχύεται το εμπορικό απόρρητο

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019, 16:55
Ενισχύεται το εμπορικό απόρρητο

Εκσυγχρονίζεται το σύστημα διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα με έμφαση στη βιομηχανική ιδιοκτησία και την ενίσχυση της καινοτομίας, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή και αφορά στην εναρμόνιση της νομοθεσίας μας με το δίκαιο της ΕΕ σχετικά με το εμπορικό απόρρητο.

Όπως σημειώνεται από το υπουργείο, πρόκειται για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας, με σκοπό την αξιοποίηση του διανοητικού κεφαλαίου της χώρας και ειδικότερους στόχους:

1. Την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της ευρωπαϊκής οδηγίας περί προστασίας του εμπορικού απορρήτου.

2. Τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Διανοητικής Ιδιοκτησίας για το συντονισμό των πολλαπλών φορέων της διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα με στόχο τη διαμόρφωση μιας ενιαίας εθνικής πολιτικής για τη διανοητική ιδιοκτησία.

3. Την επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Για λόγους δημοσίου συμφέροντος (υγείας, εθνικής άμυνας), στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών κρατών (Γαλλία, Ισπανία), με το νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα να αντιμετωπιστούν και να αποτραπούν καταχρήσεις και υπερβολικές τιμολογήσεις που μπορεί να προκύψουν από την άσκηση των αποκλειστικών δικαιωμάτων που παρέχει ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας - ειδικά στον τομέα του φαρμάκου.

4. Τη θεσμοθέτηση ανοικτών αδειών εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και την καθιέρωση της δυνατότητας σύστασης κοινοπραξιών εκμετάλλευσης τεχνολογίας (technology pools).

Με το μέτρο αυτό δίνεται στους δικαιούχους διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας η δυνατότητα για δημόσια προσφορά συμβατικών μη αποκλειστικών αδειών εκμετάλλευσης των διπλωμάτων τους, με ή χωρίς αποζημίωση, και προβλέπεται η δημιουργία ενός δημοσίως προσβάσιμου μητρώου ανοικτών αδειών, το οποίο θα τηρείται από τον ΟΒΙ.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις, όπως αναφέρει το υπουργείο, έχουν έντονο αναπτυξιακό αποτύπωμα, τόσο μέσα από τη διαμόρφωση μιας εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής Διανοητικής Ιδιοκτησίας και τη διασφάλιση συνθηκών διαφάνειας και υγιούς ανταγωνισμού (υποχρεωτική αδειοδότηση), όσο και από την προώθηση μιας κουλτούρας συνεργασίας και διαμοιρασμού ιδεών μεταξύ επιχειρήσεων, με στόχο την προώθηση της ανοικτής καινοτομίας, των «κοινών», την ενίσχυση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019, 16:55