Δήλωση δέσμευσης από ΤτΕ για τήρηση του κώδικα δεοντολογίας στην αγορά συναλλάγματος

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018, 13:19
Δήλωση δέσμευσης από ΤτΕ για τήρηση του κώδικα δεοντολογίας στην αγορά συναλλάγματος
Όλες οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) δεσμεύονται να υποστηρίζουν και να προάγουν την τήρηση του Παγκόσμιου Κώδικα Δεοντολογίας για την αγορά Συναλλάγματος (ο "Κώδικας”).

Ειδικότερα, σήμερα επτά κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, εξέδωσαν ταυτόχρονα Δηλώσεις Δέσμευσης για την τήρηση του Κώδικα σε συνέχεια αντίστοιχων δηλώσεων από 22 κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ το Νοέμβριο του 2017 και το Φεβρουάριο του 2018.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, με την έκδοση αυτών των δηλώσεων, όλες οι κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ εκφράζουν τη δέσμευσή τους να τηρούν τις αρχές του Κώδικα όταν ενεργούν ως συμμετέχοντες στην αγορά συναλλάγματος και να μεριμνούν ώστε οι εσωτερικές πρακτικές και διαδικασίες τους να ευθυγραμμίζονται με τις αρχές του Κώδικα.

Μέσω των Δηλώσεων Δέσμευσης υπογραμμίζουν ότι οι αρχές του Κώδικα είναι σημαντικές για την προώθηση της ακεραιότητας και της αποτελεσματικής λειτουργίας της αγοράς συναλλάγματος.

Προκειμένου να επιτευχθεί τελικά ο στόχος του Κώδικα, οι κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ θα συνεχίσουν να ενθαρρύνουν και όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά συναλλάγματος να τον τηρούν.

Οι ακόλουθες κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ εκδίδουν σήμερα Δηλώσεις Δέσμευσης: Bulgarian National Bank, Τράπεζα της Ελλάδος, Banque de France, Hrvatska narodna banka, Central Bank of Malta, Banka Slovenije και Národná banka Slovenska.

Αναλυτικά. η δήλωση δέσμευσης της ΤτΕ:

«Η Τράπεζα της Ελλάδος (εφεξής "Ίδρυμα”) έλαβε γνώση του περιεχομένου του Παγκόσμιου Κώδικα Συναλλάγματος (εφεξής "Κώδικας”) και αναγνωρίζει τον Κώδικα ως σύνολο αρχών που θεωρούνται γενικώς ως ορθή πρακτική στην αγορά συναλλάγματος (εφεξής "Αγορά Συναλλάγματος”).

Το Ίδρυμα επιβεβαιώνει ότι ενεργεί ως Συμμετέχων στην Αγορά, όπως αυτός ορίζεται στον Κώδικα, καθώς και ότι δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές του στην Αγορά Συναλλάγματος (εφεξής "Δραστηριότητες”) σύμφωνα με τις αρχές του Κώδικα.

Προς το σκοπό αυτό, το Ίδρυμα έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα, με βάση το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των Δραστηριοτήτων του, καθώς και τη φύση της συμμετοχής του στην Αγορά Συναλλάγματος, προκειμένου οι Δραστηριότητές του να ευθυγραμμίζονται με τις αρχές του Κώδικα».

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018, 13:19