Διαγωνισμός για την προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα-διάσωση-ασφάλεια ναυσιπλοΐας

Διαγωνισμός για την προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα-διάσωση-ασφάλεια ναυσιπλοΐας
Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα και διάσωση και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, προϋπολογισθείσας αξίας σύμβασης 3.500.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), προκηρύχθηκε με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτη Κουβέλη.

Το έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), του Ραδιοτηλεπικοινωνιακού Κέντρου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (ΡΤΚΛΣ), του Κέντρου Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ) και του Παράκτιου Σταθμού Ασυρμάτου (Α/Τ) στην περιοχή του Ασπροπύργου Αττικής.

Σκοπός του είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων του υφιστάμενου συστήματος επικοινωνιών (πεπαλαιωμένος εξοπλισμός, προβλήματα που απορρέουν από την αδιάκοπη λειτουργία επί σειρά ετών, μη συμβατές με τις σύγχρονες απαιτήσεις εφαρμογές, μη συμβατότητα με προηγμένα Κέντρα Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης άλλων χωρών), η κάλυψη των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών απαιτήσεων, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση των επιχειρήσεων και, κατά συνέπεια, η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών για την έρευνα-διάσωση και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των περιστατικών και η καλύτερη ανταπόκριση σε καταστάσεις κρίσεων.

Το υπό προμήθεια σύστημα θα αποτελείται από :

Σύστημα Επικοινωνιών Φωνής και Δεδομένων (Voice & Data Communication System - VDCS) με δυνατότητα ενοποίησης των διαφόρων ενσύρματων και ασύρματων επικοινωνιακών συστημάτων (όπως PABX, δίκτυο VHF, MF/HF του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, VoIP) σε μία πλατφόρμα, με φιλικό περιβάλλον χειρισμού από τις θέσεις εργασίας (οθόνες αφής, footswitches, κεφαλόφωνα).
Σταθμούς VHF, UHF και MF/HF, πλήρως διαχειρίσιμους και τηλεχειριζόμενους από το VDCS, για επίτευξη επικοινωνιών με όλα τα μέσα που κινούνται στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο ευθύνης, αλλά ακόμα και εκτός αυτού.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των στοιχείων εξοπλισμού και λογισμικού του συστήματος, τις απαραίτητες εργασίες δομημένης καλωδίωσης-εγκατάστασης εξοπλισμού, την πιστοποιημένη εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένου on-the-job training) τεσσάρων διαχειριστών, 40 χειριστών και τεσσάρων τεχνικών, καθώς και την εγγυημένη λειτουργία για περίοδο τουλάχιστον οκτώ ετών, κατά την οποία ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιχειρησιακή διαθεσιμότητα του συστήματος και θα αναλάβει την αποκατάσταση βλαβών, την προληπτική συντήρηση, την αναβάθμιση λογισμικού ή ό,τι άλλο απαιτηθεί, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής και η σχετική πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το σύστημα θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία εντός 10 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 31η-12-2018 και ώρα 15:00, στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η δε διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα διενεργηθεί στις 7-01-2019.

Η προσφορά και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους παρέχονται από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών (e-mail:dipea.b@yna.gov.gr, fax: 2131371361, τηλ. 213137-4210/1081) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018, 14:45