Ενδεχόμενη βαριά «καμπάνα» στο Πρακτορείο Διανομής Τύπου «Άργος» από την Επ. Ανταγωνισμού

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2022, 13:22
Ενδεχόμενη βαριά «καμπάνα» στο Πρακτορείο Διανομής Τύπου «Άργος» από την Επ. Ανταγωνισμού

Τα μέτρα κανονιστικής παρέμβασης στον κλάδο διανομής Τύπου που αποφάσισε η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 23.12.2020 εξειδικεύονται με νεότερη απόφαση της Επιτροπής.

   Όπως σημειώνεται σχετικά, η αγορά διανομής Τύπου σε επίπεδο πρακτορείου διανομής φέρει χαρακτηριστικά φυσικού μονοπωλίου ή βασικής διευκόλυνσης, το οποίο, όμως, είναι ιδιωτικό και μη ρυθμιζόμενο, και συνεπώς αυτό συνιστά από μόνο του στρέβλωση του ανταγωνισμού.

   Συγκεκριμένα τα μέτρα που αποφασίστηκαν είναι:

   α) Να θεσμοθετηθεί σύστημα προηγούμενης γνωστοποίησης μετοχικών μεταβολών στη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου του Πρακτορείου Διανομής Τύπου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

   β) Υποχρεώνει το Πρακτορείο Διανομής Τύπου να λαμβάνει μέτρα για τη δημιουργία «σινικών τειχών» (Chinese walls) που θα αποτρέπουν τη διαρροή εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών προς το γνωστοποιούν μέρος του υπό α) μέτρου ως προς την εμπορική πολιτική του Πρακτορείου Διανομής Τύπου αναφορικά με τη διανομή τύπου.

   γ) Επιβάλλει τη σύσταση μίας Συμβουλευτικής Επιτροπής με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ενδιαφερομένων μερών που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας διανομής τύπου με συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό ρόλο επί της εκάστοτε προτεινόμενης Εμπορικής Πολιτικής του Πρακτορείου Διανομής Τύπου.

   δ) Ορίζει Ombudsman/Διαμεσολαβητή για την εποπτεία των επιβαλλόμενων μέτρων της παρούσας, με τα εξής καθήκοντα και υποχρεώσεις:

   τον έλεγχο εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις προηγούμενης γνωστοποίησης μετοχικών μεταβολών στη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου του Πρακτορείου Διανομής Τύπου

   τον έλεγχο της τήρησης των «σινικών τειχών» (Chinese walls) και τη συμμετοχή στα όργανα διοίκησης του Πρακτορείου Διανομής Τύπου (ΔΣ/ΓΣ) όταν συζητούνται θέματα της εμπορικής πολιτικής του Πρακτορείου που αφορά τη διανομή τύπου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

   την εκπόνηση της Πολιτικής Ουδετερότητας του Πρακτορείου Διανομής Τύπου.

   τον συντονισμό, συμμετοχή και άσκηση καθηκόντων Προέδρου στη Συμβουλευτική Επιτροπή.

   τη σύνταξη σχεδίου Κώδικα Συμπεριφοράς προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού, εφόσον κριθεί απαραίτητο μετά την αρχική αξιολόγηση των ανωτέρω.

   Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις αυτές, προβλέπεται πρόστιμο 10.000 ευρώ ημερησίως.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2022, 13:26