Δράσεις για τη στήριξη της γυναικείας και νεανικής απασχόλησης

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012, 10:45
Δράσεις για τη στήριξη της γυναικείας και νεανικής απασχόλησης
Μελέτη με αντικείμενο την εξειδίκευση ολοκληρωμένης παρέμβασης για τη στήριξη της γυναικείας και νεανικής απασχόλησης, μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, πραγματοποιεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η ανάθεση εκπόνησης της μελέτης έγινε στην εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων «Ν. ΣΜΙΤ & ΣΙΑ M &S Hellas Consult EE».

Το περιεχόμενο της μελέτης οφείλει να καλύψει την τεκμηρίωση της προτεινόμενης δράσης και τη συνάφειά της με τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και να γίνεται αναλυτική περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα με στοιχεία κατά περιφέρεια, ως προς την απασχόληση και την ανεργία των νέων και των γυναικών την τελευταία πενταετία, με ιδιαίτερη έμφαση την περίοδο της οικονομικής κρίσης (2009 - 2011).

Ακόμη, θα τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα και αποτελεσματικότητα της υλοποίησης της προτεινόμενης δράσης, θα γίνεται ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός των προτεινόμενων δικαιούχων ανά περιφέρεια, θα υπάρχει τεκμηρίωση των προτεινόμενων επιλέξιμων τομέων δραστηριότητας, χρονικός προγραμματισμός δράσης, κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης πράξης, δείκτες παρακολούθησης δράσης και θα γίνεται διαφοροποίηση από άλλα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Η αμοιβή του αναδόχου για το έργο θα ανέλθει στο ποσό των 12.500 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καταβληθεί από τις πιστώσεις του έργου «Υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠΑΕ ως ΕΦΔ του ΕΠΕΑΑ». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η παραλαβή της μελέτης θα γίνει περίπου σε έναν μήνα από όταν υπογραφεί η σύμβαση, από τριμελή Επιτροπή, η οποία θα οριστεί με σχετική απόφαση.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012, 10:51