Θέσεις εργασίας στη Ζάκυνθο

Θέσεις εργασίας στη Ζάκυνθο
Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια IΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου».

Ανακοινώνεται η πρόσληψη 40 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών, για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου. Τα άτομα που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν στο ΔΗΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Η μηνιαία αμοιβή είναι 625 ευρώ και οι ασφαλιστικές εισφορές θα καλύπτονται από τον Ο.Α.Ε.Δ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,

1. Στα τοπικά γραφεία του Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Ζακύνθου, Αντωνίου Μακρή 3, Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος, Τηλ. Υπ' όψιν κας Μπράτη Κυριακή (Τηλ. 2695048275, Ώρες: 13:00 - 15:00)
Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων/δικαιολογητικών είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από 16/07/2012 μέχρι 25/07/2012 και ώρα 13:00-15:00.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση (για αναλυτική περιγραφή θέσεων, ειδικοτήτων, δικαιολογητικών, προϋποθέσεων συμμετοχής, κριτηρίων επιλογής), τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στα τοπικά γραφεία του Δικαιούχου στην διεύθυνση Αντωνίου Μακρή 3, Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.imegsevee.gr) γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (www.pin.gov.gr).

Επίσης για την ενημέρωση των υποψηφίων ανακοίνωση της προκήρυξης έχει γίνει στο ΚΠΑ 2 του ΟΑΕΔ Ζακύνθου και στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Επιμέλεια: Μίτση Σκέντζου

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 14 Ιουλίου 2012, 01:37