Παρατείνεται μέχρι τις 29 Αυγούστου η εθελοντική ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 19 Ιουλίου 2014, 08:30
Παρατείνεται μέχρι τις 29 Αυγούστου η εθελοντική ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα
Νέα παράταση έως τις 29 Αυγούστου έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών στο Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής αποτελεί η συμμετοχή του μέγιστου δυνατού αριθμού υπαλλήλων και η συνεργασία του μέγιστου δυνατού αριθμού φορέων προέλευσης και υποδοχής, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο εξορθολογισμός της κατανομής του προσωπικού της τοπικής αυτοδιοίκησης σε μεγάλη κλίμακα.

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Αργύρη Ντινόπουλου, ο εν λόγω εξορθολογισμός δύναται να αποφέρει σημαντικά οφέλη και αναβάθμιση της λειτουργίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών τόσο στους ίδιους τους ΟΤΑ και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (καθώς το επιπλέον προσωπικό ενός φορέα θα καλύψει τις ελλείψεις προσωπικού που δυσχεραίνουν τη λειτουργία ενός άλλου) όσο και στους εργαζομένους τους (με τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των προσόντων τους) αλλά και στο σύνολο των τοπικών κοινωνιών και των δημοτών, που θα απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες από αρτιότερα στελεχωμένες δομές.

Βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος εθελοντικής κινητικότητας αποτελεί ο σεβασμός της, συνταγματικώς κατοχυρωμένης, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας της τοπικής αυτοδιοίκησης, με προσήλωση στην οποία το Υπουργείο Εσωτερικών προσδίδει αποκλειστικά εθελοντικό χαρακτήρα στη διαδικασία, όσον αφορά τόσο τους φορείς προέλευσης και υποδοχής όσο και το συμμετέχον ανθρώπινο δυναμικό.

Ειδικότερα, ως προς τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των υπαλλήλων που επιθυμούν να συμμετάσχουν, επισημαίνονται ιδιαιτέρως οι λεπτομερείς και σαφείς προβλέψεις του νόμου όσον αφορά τη διαθεσιμότητα του προσωπικού που μετακινείται μέσω του προγράμματος: η διαθεσιμότητα, όπως ρητώς αναφέρεται στον νόμο, έχει χρονική διάρκεια μόνο ενός μηνός, αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης μετάταξης και παύει αυτοδικαίως με την πάροδο του μηνός.

Επιπροσθέτως, υπογραμμίζεται η ιδιαιτέρως ευνοϊκή για τους εργαζομένους πρόβλεψη του νόμου, σύμφωνα με την οποία το προσωπικό που θα μετακινηθεί μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος δεν δύναται να χαρακτηρισθεί ως πλεονάζον και να τεθεί εκ νέου, άνευ αιτήσεώς του, σε καθεστώς κινητικότητας/διαθεσιμότητας.

Επιπλέον, το πρόγραμμα λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να ενισχυθεί η λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης και των αποκεντρωμένων διοικήσεων μέσω της εφαρμογής του.

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 19 Ιουλίου 2014, 08:31