«Όχι» από το ΣτΕ στους δήμους για τα ταμειακά διαθέσιμα

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 28 Απριλίου 2020, 16:18
«Όχι» από το ΣτΕ στους δήμους για τα ταμειακά διαθέσιμα

Η υποχρεωτική κατάθεση των διαθεσίμων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος δεν καταργεί ούτε αναιρεί τη δημοσιονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, σύμφωνα με τη μείζονα Ολομέλεια του Συμβουλίου  της Επικρατείας που έκρινε συνταγματικές τις δύο σχετικές αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών.

Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου απορρίπτοντας τις αιτήσεις ακύρωσης που είχαν κατατεθεί από την ΚΕΔΕ και 10   Δήμους  από όλη τη χώρα ενέκρινε τις αποφάσεις του υπουργείου Οικονομικών, με το σκεπτικό ότι δεν παραβιάζουν τις διατάξεις του Συντάγματος. Και αυτό γιατί, όπως αναφέρει «πρόκειται περί δημοσιονομικού μέτρου, το οποίο, κατά το μέρος που εφαρμόζεται στους ΟΤΑ, ως φορείς Γενικής Κυβερνήσεως, εμποδίζει μεν την ελεύθερη εκ μέρους τους διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων τους, πλην, δεν προκαλεί περιουσιακή τους βλάβη και δεν εμποδίζει την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους, όπως αναλυτικά εκτίθεται στις ανωτέρω αποφάσεις».

Σύμφωνα με τους συμβούλους Επικρατείας  «η υποχρεωτική συγκέντρωση και διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβερνήσεως στην Τράπεζα της Ελλάδος, ως η βασική μεταξύ των αμφισβητούμενων εν προκειμένω ρυθμίσεων, επιλέχθηκε από τον νομοθέτη ως το κατάλληλο μέτρο προκειμένου ο υπουργός Οικονομικών, ο οποίος έχει εκ του Συντάγματος και του νόμου την ευθύνη για την παρακολούθηση του ύψους του δημοσίου ελλείμματος και του δημόσιου χρέους, να αποκτά πλήρη και σαφή εικόνα της ρευστότητας και των ταμειακών αναγκών του συνόλου των Φορέων Γενικής Κυβερνήσεως, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων λαμβάνονται υπ’ όψη - κατά τις επιταγές του ενωσιακού δικαίου - για τον καθορισμό του ύψους του δημοσίου ελλείμματος και του δημόσιου χρέους, με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας ως προς την χρήση της διαθέσιμης ρευστότητας, την επίτευξη αξιόπιστων προβλέψεων σχετικώς προς τις ταμειακές ροές του συνόλου της Γενικής Κυβερνήσεως και την αποφυγή άσκοπου δανεισμού».

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 28 Απριλίου 2020, 16:18