Επιστροφή φόρου σε γραμματείς και διερμηνείς εφορευτικών επιτροπών

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 16 Ιουνίου 2012, 20:07
Επιστροφή φόρου σε γραμματείς και διερμηνείς εφορευτικών επιτροπών
Επιστροφή φόρου θα λάβουν ιδιώτες γραμματείς και διερμηνείς εφορευτικών επιτροπών κατά τη διενέργεια των εκλογών της 6ης Μαΐου 2012.

Παρατίθεται η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, όπως τη δημοσίευσε το e-themis.gr:

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2012
Αριθ. Πρωτ :Δ12 Α 1088374 ΕΞ 2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ A’
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γ. Βαρνάκου
Τηλέφωνο:210-3375314
FAX:210-3375001

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Επιστροφή φόρου που παρακρατήθηκε αχρεώστητα κατά την καταβολή της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε ιδιώτες γραμματείς και διερμηνείς των εφορευτικών επιτροπών, κατά την διενέργεια βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012.
Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας από διάφορες Δ.Ο.Υ., αναφορικά με το θέμα, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:
1. Με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου19 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85) προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η ειδική εκλογική αποζημίωση που χορηγείται στους ιδιώτες γραμματείς και διερμηνείς που διορίζονται ως αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής, κατά τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών, υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις καθώς και σε φόρο εισοδήματος.
2. Με την με αρ. πρωτ. Δ12Α 1072976 ΕΞ 4.5.2012 εγκύκλιό μας, μεταξύ των άλλων, διευκρινίστηκε ότι η ειδική εκλογική αποζημίωση που χορηγείται στους ιδιώτες γραμματείς και διερμηνείς που διορίζονται ως αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής, κατά τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών, θεωρείται εισόδημα της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ΚΦΕ και ενεργείται παρακράτηση φόρου στο ακαθάριστο ποσό αυτής με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), κατά την καταβολή της και εφόσον το ποσό αυτής υπερβαίνει τα τριακόσια ευρώ (300€), κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του ΚΦΕ. Στο ίδιο ακαθάριστο ποσό διενεργούνται και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων.
3. Συνεπώς σε όσες περιπτώσεις παρακρατήθηκε φόρος κατά την καταβολή της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε ιδιώτες γραμματείς και διερμηνείς των εφορευτικών επιτροπών που διορίστηκαν ως αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής, κατά τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012, το συνολικό ποσό της οποίας ήταν εκατό ευρώ (100€), μικρότερο δηλαδή των τριακοσίων ευρώ (300€), ο φόρος θα επιστρέφεται, ως αχρεώστητα καταβληθείς, με τη σύνταξη στο όνομα κάθε δικαιούχου ατομικού φύλλου έκπτωσης, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από κάθε ενδιαφερόμενο συνοδευομένης με το αντίστοιχο διπλότυπο τύπου Α απόδοσης του φόρου.
Επίσης, σε περίπτωση μη επιστροφής του φόρου με την πιο πάνω διαδικασία, ο φόρος θα επιστρέφεται ή θα συμψηφίζεται κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης του επόμενου οικονομικού έτους στην οποία θα δηλώνεται και το ποσό της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης ως εισόδημα της παραγράφου 3 του άρθρου 48του ΚΦΕ, υποκείμενης σε φόρο με τις γενικές διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ


Επιμέλεια: Μαριάννα Μαρμαρά

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 17 Ιουνίου 2012, 15:28